VAALITKeskustan eurovaaliohjelma

Suomen arvoisia tekoja Euroopassa


Me Keskustassa haluamme olla rakentamassa yhtenäistä ja vahvaa Euroopan unionia. Unionia, joka kykenee päätöksentekoon ja päätösten toimeenpanoon niissä isoissa asioissa, joista on järkevää linjata unionin tasolla.

Euroopan unionilla on vastassaan ennen näkemättömiä haasteita. Konfliktit, terrorismi, ilmastonmuutos, paine muuttoliikkeseen, sosiaalinen ja taloudellinen eriarvoistuminen ovat sekä maailmanlaajuisia että eurooppalaisia haasteita. Jotta EU voi olla vahva ulospäin, on meidän juuri tässä hetkessä oltava erityisen yhtenäisiä sisältä.

Seuraavan kymmenen vuoden aikana haluamme turvallisen, vauraan, kilpailukykyisen, kestävästi kehittyvän sekä sosiaalisesti vastuuntuntoisen unionin. Rakennamme unionia, jolla on tahtoa ja kykyä olla maailmassa keskeinen toimija ja edelläkävijä niin ilmastonmuutoksen hillinnässä, köyhyyden vastaisessa taistelussa kuin innovaatioissa ja vapaakaupassa.

Paras keino parantaa kansalaisten luottamusta unioniin ja taistella populismia vastaan on saada tuloksia näissä isoissa kysymyksissä.

Keskustan mielestä eurooppalaisuuden ydintä ovat ihmisarvo, oikeusvaltio, ihmisoikeudet ja perusvapaudet. Nämä yhteiset, eurooppalaiset arvomme ovat ohjanneet meitä nykyisen hyvinvointiyhteiskuntamme luomisessa. Niistä on pidettävä kiinni, kuten myös Suomen omista erityisistä arvoista. Näin voimme rakentaa tulevaisuuden Euroopan. Siihen on myös jatkossa Suomen luontevaa kuulua.

EU:n ei tule vaikeuttaa suomalaisten elämää, vaan päinvastoin. Keskusta haluaa, että me suomalaiset näymme ja kuulumme EU:n päätöksenteon eri tasoilla. Huutelu ei kuitenkaan auta. Politiikassa on oltava sisältöä, oikeita tekoja ja selkeitä tavoitteita. Keskusta haluaa yhtenäisen Euroopan. Samalla muistamme kristallin kirkkaasti, mikä on Suomen etu. Jos me suomalaiset emme aja asiaamme, sitä ei tee kukaan mukaan. Haluamme Suomesta kokoaan suuremman eurooppalaisen äänitorven, jota kuunnellaan ja jolta kysytään.

 

TURVALLISUUS

EU:sta turvaa meille jokaiselle


Euroopan unionin on kannettava entistä suurempi vastuu omasta turvallisuudestaan. Suomen etu on osallistua aktiivisesti ja omilla ehdotuksilla EU:n puolustusyhteistyön kehittämiseen, jotta unioni ja jäsenvaltiot pystyvät paremmin vastaamaan tulevaisuuden turvallisuustarpeisiin ja edistämään vakautta lähiympäristössä ja laajemmin. EU:n on voitava laajentaa keinoja, joilla se vastaa uhkiin. Yhteistyötä on vahvistettava ja suorituskykyä on kehitettävä. Näin voidaan turvata jäsenmaiden sotilaallinen koskemattomuus.

Keskustan mielestä EU:n on oltava globalisaation airut. On luotava reiluja kansainvälisiä pelisääntöjä, jotta globalisaatio olisi tasa-arvoisempaa. EU:n on tuettava avointa ja vapaata kauppaa reiluilla säännöillä sekä oltava aktiivinen kauppapolitiikassa. EU:n on edistettävä kahdenvälisesti kauppaa siten, että yrityksillämme olisi vapaa markkinoillepääsy. Investoimisen ja riskinoton on oltava turvallista ja ennustettavaa.

Keskustan mielestä EU:lla on laaja yleisinhimillinen vastuu maapallomme suurista yhteisistä haasteista. EU:n on kyettävä auttamaan entistä paremmin hätää kärsiviä, vähennettävä köyhyyttä ja pyrittävä löytämään ratkaisuja globaalien haasteiden todellisiin juurisyihin Agenda2030:n ja kestävän kehityksen tavoitteiden avulla.

Keskusta esittää kuusi toimintatapaa hallitumpaan muuttoliikkeeseen: Ensimmäiseksi on puututtava voimakkaammin muuttoliikkeen todellisiin juurisyihin. Toiseksi, uudelleen sijoittamista pakolaisleireiltä tulee lisätä. Kolmanneksi, tehokas ulkorajavalvonta on muuttoliikkeen hallinnassa keskeistä. Neljänneksi, poikkeus- ja kriisitilanteisiin tulee luoda selkeä järjestelmä taakan jakamiseksi. Viidenneksi, palautuksia tulee nopeuttaa. Ja kuudenneksi, Schengen-järjestelmä on saatava toimivammaksi. Tämän myötä paine hallitsemattomalle turvapaikanhakemiselle vähenee ja voimme auttaa entistä kohdennetummin kaikkein eniten apua tarvitsevia.

ILMASTO JA YMPÄRISTÖ

Vihreämpi EU


Keskusta kannattaa ilmastopolitiikkaa, jossa luonto ja ympäristö huomioidaan kaikessa tekemässämme politiikassa. Luonnonvaroja on käytettävä kestävästi ja kohtuudella. Tässä EU:lla on tulevaisuudessa vielä nykyistäkin keskeisempi rooli. EU:n on otettava selkeä johtajuus ilmastopolitiikassa maailmanlaajuisesti. Ainoastaan tällä tavoin saavutamme Pariisin sopimuksen tavoitteen pitää ilmastomme lämpeneminen alle kahdessa asteessa. Viime vuosinaSuomi on omalla aktiivisuudellaan ja esimerkillään noussut todelliseksi ilmastopolitiikan vaikuttajamaaksi Euroopan unionin sisällä ja kansainvälisesti. Muuan muassa keskustalaiset ministerit ovat olleet työssä keskeisiä toimijoita.

Matkalla kohti hiilineutraaliutta vuoteen 2050 mennessä EU:n on Keskustan mielestä tiukennettava vuoden 2030 päästövähennystavoitettaan nykyisesti 40 prosentista 55 prosenttiin vuoden 1990 päästöistä. Lisätoimet tulee kohdentaa ensisijaisesti päästökauppasektorille. Näin saavutamme kustannustehokkaita päästövähennyksiä kaikissa unionin jäsenmaissa.

Keskusta haluaa, että nopeiden toimien lisäksi EU:n pitää olla johdonmukainen politiikassaan. Samanaikaisesti ei voida asettaa entistä kovempia ilmastotavoitteita ja toisaalta tiukentaa lainsäädäntöä uusiutuvien raaka-aineiden käytön osalta. Tästä esimerkkinä puupohjainen biomassa, jonka käyttöä kestävyyden rajoissa ei tule rajoittaa lisäämällä säädöksiä ja byrokratiaa.

Kilpailukykyinen maatalous on elinehto suomalaiselle elintarviketuotannolle. Ilman alkutuotantoa meillä ei ole mahdollista ylläpitää laajaa elintarvikkeiden jalostusteollisuutta. Ruoantuotanto on turvattava kaikissa EU-maissa, kuten tähänkin asti on tehty. Maatalouspolitiikalla on tasattava luonnonolojen merkitystä, jotta tuotanto voi yhteisillä markkinoilla säilyä. Keskusta tavoittelee Suomelle vähintään nykyisen kaltaista maatalouden tukea tulevissa rahoituskehysneuvotteluissa.

HUOLENPITO

Huolenpitoa eurooppalaisista


Euroopan unioni tarvitsee sosiaalista Eurooppaa, jossa kasvu ja hyvinvointi kuuluvat kaikille. Tarvitsemme Euroopan, jossa toteutuu sisämarkkinoiden oikeudenmukaisuus, jossa löydetään yhdessä vastauksia nuorisotyöttömyyden valtavaan ongelmaan, ja jossa taistellaan yhdessä tasa-arvon toteutumiseksi työelämässä.

Keskustalle EU:n sosiaalinen ulottuvuus on välittämistä ja huolehtimista toinen toisistamme rajoista riippumatta. Se ei vaadi yhteistä sosiaaliturvaa, vaan vahvaa, vastuullista ja oikeudenmukaista taloudenpitoa, jossa on tilaa työlle, korkeatasoiselle koulutukselle ja yrittämiselle. Yhtenäisyytensä vahvistamiseksi unioni tarvitsee edelleen vahvaa alue- ja rakennepolitiikkaa. Nimensä mukaisesti EU:n koheesiopolitiikka on kuin liima, joka pitää unionia koossa ja tasaa eri alueiden kehityseroja niin maiden välillä kuin sisällä.  EU:n yhtenäisyys edellyttää erityisesti sitä, että kehityserot eivät kasva kohtuuttomasti. Keskusta haluaa edelleen turvata harvaan asutun Itä- ja Pohjois-Suomen erityisaseman aluekehitysrahoituksessa.

 

OSAAMINEN JA TYÖ

Menestyvä ja osaava EU


Suomen ja EU:n kannalta on erityisen tärkeää, että EU-maiden työmarkkinat ovat entistä joustavampia ja työvoima liikkuu entistä enemmän. Erityisesti koulutukseen ja tutkimukseen tulee panostaa. Digitalisaatio tulee mullistamaan työmarkkinat myös Euroopassa ja mahdollistamaan työvoiman suuremman liikkuvuuden. 

Sisämarkkinoiden täytyy toimia nykyistä paremmin sekä palveluiden että pääomien osalta. Sisämarkkinoiden syventäminen on unionin omissa käsissä ja siinä edetessämme edesautamme kasvua ja uusien työpaikkojen syntyä kaikkialle EU:ssa. Myös norminpurkua ja sääntelyn keventämistä on jatkettava EU:ssa. Palvelujen viranomaisvaatimuksia tulee yhdenmukaistaa ja rahoitusmarkkinoiden yhdentymistä eri maiden toimijoiden välillä edistää.

Vaurauden ja vakauden pohjaa luodaan myös mitä suuremmassa määrin talous- ja rahaliitto EMU:n kautta. Keskustan mielestä EMU:a tulee uudistaa nyt, kun näköpiirissä ei ole välitöntä kriisiä. EU-maat eivät ole riittävän vahvoja niin kauan kuin niiden pankkisektorit eivät ole kestäviä. Niinpä pankkiunionin rakentaminen valmiiksi ja pankkien vahvistaminen ovat keskeisiä tavoitteita EU:n vahvistamiseksi kriisien varalta ja ennaltaehkäisemiseksi. Keskustalaisen ajattelun ydin on markkinakuri. Yhteisiä pelisääntöjä velkaantumisen suhteen on noudatettava ja esimerkiksi EU:n investointitukien ehtoja on sidottava tiukemmin tehtäviin rakenneuudistuksiin. Samalla työn ja yrittäjyyden verorasitusta tulisi pyrkiä vähentämään ja ohjaamaan verotusta kulutus- ja haittaverotuksen suuntaan.